Terms of use

MXF Membership Terms of Use

Members shall not use MXF tools to commit any act that is contrary to any legislation or any codes, orders, regulations or applicable guidelines. 

In particular, but without limitation, it is prohibited to use any of MXF tools in activity or communication that is:

 1. defamatory, indecent, offensive or obscene, humiliating human`s honour and dignity;
 2. promoting or inciting terrorist crimes and war;
 3. promoting hatred, violence or illegal activities, constituting a contempt of court;
 4. promoting bullying, scorn, as well as discrimination, violence, physical abuse of a group or person based on age, sex, sexual orientation, ethnicity, race, nationality, citizenship, language, origin, social status, disability, faith, beliefs, attitude or religion;
 5. distributing, promoting or advertising pornography, as well as promoting and / or advertising sexual services, sexual perversion;
 6. promoting and / or advertising harmful habits and narcotic or psychotropic substances.

You are prohibited from using MXF to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the service or of any related website, other websites, or the Internet, as well as to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape or to interfere with or circumvent the security features of the service or any related website, other websites, or the Internet.

MXF reserves the right to close the accounts of any user of MXF, without refunding membership fees, should they engage in any activity contrary to these Terms of Use.

If you do not agree to any of the provisions set out in these Terms of Use, you should not use MXF.

By accessing or using MXF, registering an account, or by viewing, accessing, uploading or downloading any information or content from or to MXF, you represent and warrant that you have read and understood the Terms of Use and will abide by them.

MXF reserves the right to unilaterally amend and / or supplement the Terms of Use. All changes will be announced by posting the revised Terms of Use on the website musicxfund.org and such Terms of Use shall take effect from the day of announcement.

Please be sure to periodically check this page to ensure that you are aware of any changes to these Terms of Use. Your continued access to or use of MXF after the effective date of such changes will be subject to the revised Terms of Use.

Last Amended: 15th April 2020.

These terms of use are declared in Lithuanian and English.
In case of contradictions between the English and Lithuanian texts, the Lithuanian text shall prevail.

MXF narystės naudojimo sąlygos

Nariai negali naudotis MXF įrankiais veiksmams, kurie prieštarauja bet kokiems teisės aktams ar kodeksams, įsakymams, reglamentams ar taikomoms gairėms.

Visų pirma, bet neapsiribojant, draudžiama naudotis MXF įrankiais veiklai ar komunikacijai, kuri yra:

 1. šmeižianti, nepadori, įžeidžianti ar nederama, žeminanti žmogaus garbę ir orumą;
 2. skatinanti bei kurstanti teroristinius nusikaltimus ir karą;
 3. skatinanti neapykantą, smurtą ar neteisėtą veiklą, kurianti panieką teismui;
 4. skatinanti patyčias, panieką, taip pat diskriminaciją, smurtą, fizinį susidorojimą su tam tikrai grupe ar asmeniui dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos;
 5. platinanti, skatinanti ar reklamuojanti pornografiją, taip pat skatinanti ir/ar reklamuojanti seksualines paslaugas, seksualinius iškrypimus;
 6. skatinanti ir/ar reklamuojanti žalingus įpročius bei narkotines ar psichotropines medžiagas.

Jums draudžiama naudotis MXF siekiant įkelti ir platinti virusus ar bet kokias kitas kenkėjiškas programas, kurios bus arba gali būti panaudotos bet kokiu būdu, kuris turi įtakos paslaugos ar bet kokio susijusio internetinio puslapio, kitų puslapių arba interneto funkcionalumui ar veikimui, taip pat siųsti šlamštą (angl. „spam“), duomenų vagystes (angl. „phish“), melagingą puslapių nukreipimą (angl. „pharm“), apsimetinėti kitais asmenimis (angl. „pretext“), rinkti elektroninio pašto adresus (angl. „spider“ ir „scrape“), nuorodas (angl. „crawl“) ar bet kaip kitaip trukdyti ar apeiti paslaugos ar bet kurio susijusio internetinio puslapio, kitų puslapių ar interneto saugos funkcijas.

MXF vartotojui nesilaikant šių Naudojimo sąlygų nuostatų, MXF pasilieka teisę uždaryti bet kurio MXF vartotojo paskyrą negrąžinant narystės mokesčio.

Jei nesutinkate su kuria nors šių Naudojimo sąlygų, Jūs neturėtumėte naudotis MXF.

Prisijungdami ar naudodamiesi MXF, sukurdami paskyrą, peržiūrėdami, turėdami prieigą, įkeldami į ar parsisiųsdami iš MXF bet kokią informaciją ar turinį, Jūs patvirtinate ir garantuojate, kad perskaitėte šias Naudojimo sąlygas ir jų laikysitės.

MXF pasilieka teisę vienašališkai keisti ir/ar pildyti šias Naudojimo sąlygas. Apie visus pakeitimus bus skelbiama išplatinant atnaujintas Naudojimo sąlygas interneto svetainėje musicxfund.org, o tokios Naudojimo sąlygos įsigalios nuo jų paskelbimo dienos.

Prašome periodiškai apsilankyti šiame puslapyje, siekiant užtikrinti, kad Jums žinoma apie visus šių Naudojimo sąlygų pakeitimus. Po tokių pakeitimų priėmimo Jūsų tolesniam MXF naudojimuisi bus taikoma atnaujintos Naudojimo sąlygos.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2020 m. balandžio 15 d.